ALGORITHM September 03, 2021

Tìm trung vị của 2 dãy đã được sắp xếp

Words count 16k Reading time 14 mins.

Cho hai dãy nums1, nums2 đã được sắp xếp theo thứ tự có size là mn, hãy tìm trung vị (median) của hai dãy đó.

Đây là bài toán được xem là mức độ khó trên leetcode.com, thách thức của bài này là thuật toán phải được chạy với time O(log(m+n))

Read article
0%